Aug 28, 2013

[mgt315] Yeay Dapat Ahli Kumpulan Baru!

Alhamdulillah dapat ahli kumpulan baru, dapat tambahkan koleksi nombor telefon kawan.

g1
Malyanah
Izzul
Yasmin

 g2
Diyana
Fizrie
Farra
Zairee

 g3
Khairil Zuhdi
Faez
Farahnur

 g4
Ika
Helmy
Fikri
Nurul

g5
Azah
Zio
Akma

[mgt315] Yeay Dapat Ahli Kumpulan Baru!

Alhamdulillah dapat ahli kumpulan baru, dapat tambahkan koleksi nombor telefon kawan.

g1
Malyanah
Izzul
Yasmin

 g2
Diyana
Fizrie
Farra
Zairee

 g3
Khairil Zuhdi
Faez
Farahnur

 g4
Ika
Helmy
Fikri
Nurul

g5
Azah
Zio
Akma